صاحبان نفوذ (INFLUENCERS)

۱۹ مرداد صاحبان نفوذ (INFLUENCERS)

صاحبان نفوذ (INFLUENCERS)

در سالهای اخیر بلاگرها، اینستاگرامرها و نویسندگان فضای مجازی نیز به دسته افراد تاثیرگذار پیوستند، چون قابل اعتمادند و از وفاداری مخاطبانشان برخوردارند.

رای دهید